top heb

סדרת ההרצאות "בדרכן"

סדרת ההרצאות "בדרכן" מוצעת זו השנה הרביעית לסטודנטיות ולסטודנטים הלומדים בתוכנית לנשים ומגדר לתארים מתקדמים ולקהל המשכיל והרחב. המרצים בסדרה זו הם מהטובים והמרתקים בארץ.
השנה הסדרה סובבת סביב פועלן, עמדתן, גורלן, סיפור חייהן, חלומותיהן, זכויותיהן ומאבקיהן של נשים בארץ ובעולם ומקומן בתרבות, בחברה, בפוליטיקה, בצבא, במשפחה ובמחקר. 


מבזק הודעות


מבזק הודעות

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן" : על נשים וחלומן - דף הפייסבוק החדש

התחדשנו בדף פייסבוק!
כולם מוזמנים לסור ולבקר בו.

דף הפייסבוק החדש

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן" : על נשים וחלומן - דף הפייסבוק החדש

התחדשנו בדף פייסבוק!
כולם מוזמנים לסור ולבקר בו.

דף הפייסבוק החדש

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן" : על נשים וחלומן - דף הפייסבוק החדש

התחדשנו בדף פייסבוק!
כולם מוזמנים לסור ולבקר בו.

דף הפייסבוק החדש

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן" : על נשים וחלומן - דף הפייסבוק החדש

התחדשנו בדף פייסבוק!
כולם מוזמנים לסור ולבקר בו.

דף הפייסבוק החדש

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן" : על נשים וחלומן - דף הפייסבוק החדש

התחדשנו בדף פייסבוק!
כולם מוזמנים לסור ולבקר בו.

דף הפייסבוק החדש

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן" : על נשים וחלומן - דף הפייסבוק החדש

התחדשנו בדף פייסבוק!
כולם מוזמנים לסור ולבקר בו.

דף הפייסבוק החדש

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן" : על נשים וחלומן - דף הפייסבוק החדש

התחדשנו בדף פייסבוק!
כולם מוזמנים לסור ולבקר בו.

דף הפייסבוק החדש

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

"בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח I "בדרכן": על נשים ומלחמתן I הפקולטה למדעי הרוח

בדרכן

"בדרכן" : על נשים וחלומן - דף הפייסבוק החדש

התחדשנו בדף פייסבוק!
כולם מוזמנים לסור ולבקר בו.

דף הפייסבוק החדש