top
גב' ריקי סניר-זוסמן
מרכזת התוכנית ללימודי נשים ומגדר
מרכזת סדרת ההרצאות "בדרכן"
מגדל אשכול
בקומה 12 חדר 1202
טל': 04-8249446
Bedarkan@univ.haifa.ac.ilפרופ' ניצה ב-דב
ראש תכנית המ"א ללימודי נשים ומגדר
עורכת סדרת ההרצאות "בדרכן"